ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System : AMSS++
Version
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

Welcome to SMART AREA OFFICE(AMSS++)


คู่มือการใช้งาน
หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน